Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Thị ủy Giá Rai triển khai lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Kinh tế - Chính trị
Thứ năm, 29/10/2020, 11:11
Màu chữ Cỡ chữ
Thị ủy Giá Rai triển khai lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

          Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Hướng dẫn số 94-HD/BTGTW, ngày 07/10/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy “Về việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Ban Thường vụ Thị ủy Giá Rai vừa ban hành Kế hoạch số 04-KH/TU, ngày 23/10/2020 để triển khai việc lấy ý kiến Nhân dân trên địa bàn thị xã vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
          Theo đó, thông qua việc công bố, thảo luận, lấy ý kiến của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, góp phần tạo sự thống nhất, nâng cao nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
          Việc tổ chức thảo luận, lấy ý kiến Nhân dân phải đảm bảo khoa học, thiết thực, đúng tiến độ, chất lượng, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí; khơi dậy và phát huy tinh thần trách nhiệm, tình cảm và quyết tâm của Nhân dân đối với Đảng và đất nước, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn hành vi lợi dụng diễn đàn thảo luận, lấy ý kiến Nhân dân vào dự thảo các văn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng để kích động, xuyên tạc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chống phá Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chia rẽ khối Đại đoàn kết toàn dân tộc, làm giảm niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.
          Dự thảo các văn kiện công bố lấy ý kiến Nhân dân, gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng; Dự thảo báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2021 – 2030; Dự thảo báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII
          Các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy có trách nhiệm giới thiệu các nội dung cơ bản của dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng với quần chúng Nhân dân bằng các hình thức phù hợp như: Hội nghị, sinh hoạt thường kỳ, đăng tải trên cổng thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị.
          Về hình thức thảo luận, góp ý kiến: Người dân có thể góp ý kiến trực tiếp tại Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân, thông qua sinh hoạt thường kỳ của các đoàn thể chính trị - xã hội; thông qua hệ thống thư, báo Nhân dân có thể gửi thư góp ý kiến tới cấp ủy đảng các cấp.
        Về nội dung thảo luận, góp ý kiến: Nhân dân thảo luận, góp ý kiến toàn bộ nội dung hay theo từng phần, trong đó tập trung vào những vấn đề lớn, quan trọng, cụ thể:
         Dự thảo Báo cáo chính trị tại Đại hội XIII của Đảng:
         - Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và diện mạo của đất nước sau 35 năm đổi mới.
         - Tầm nhìn và định hướng phát triển: Quan điểm  chỉ đạo; mục tiêu phát triển tổng quát; các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế  - xã hội 5 năm 2021 – 2025; 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 - 2030.
       - Định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế.
       - Định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ.
       - Định hướng nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hóa, xã hội, con người, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.
       - Định hướng nhiệm vụ, giải pháp tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại.
       - Định hướng nhiệm vụ, giải pháp tănh cường Đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa, quyền làm chủ của Nhân dân, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.
       - Định hướng nhiệm vụ, giải pháp xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.
       - Về 6 nhiệm vụ trọng tâm, 3 đột phá chiến lược trong nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng.
       Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011 – 2020, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030:
      - Đánh giá bối cảnh trước và sau Đại hội XI (2011) đã sát, đúng với tình hình chưa?
      - Những nhận định, đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế  - xã hội 10 năm 2021 – 2030 đã đầy đủ, đúng, sát với thực tiễn chưa?
      - Dự báo bối cảnh quốc tế, khu vực, cơ hội, thách thức và tác động đến phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong thời gian tới đã đầy đủ chưa ? Nội dung nào cần nhấn mạnh, bổ sung thêm.
      - 5 quan điểm của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội nước ta trong giai đoạn tới đã thể hiện rõ, phù hợp chưa?
      - Mục tiêu phát triển đề cập 2 phương án, phương án nào phù hợp ? Mục tiêu tổng quát đã bảo đảm tính bao quát và khả thi chưa? Việc xác định xây dựng nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại có phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển của thời đại trong thời gian tới? Các chỉ tiêu chủ về kinh tế, xã  hội, môi trường nêu trong dự thảo Báo cáo đã phù hợp chưa?
      - Ba đột phá chiến lược nêu trong dự thảo Báo cáo đã phản ánh những trọng tâm, trọng điểm cần thực hiện trong 10 năm tới chưa, nhất là những nội hàm được bổ sung vào ba đột phá như : Phát triển mạnh mẽ khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo; khơi dậy khát vọng, long tự hào dân tộc và phát huy giá trị văn hóa con người Việt Nam.
      - Những nhiệm vụ, giải pháp về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nhất là thị trường quyền sử dụng đất; cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho người dân.
       - Những nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách về văn hóa, xã hội, các biện pháp giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, chính sách tiền lương; hệ thống an sinh xã hội, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, xây dựng nền văn hóa, đạo đức con người Việt Nam; giáo dục và đào tạo; phát triển nguồn nhân lực, tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ…Những chủ trương, chính sách đó phải phù hợp chưa và có vấn đề gì cần bổ sung?
       - Những vấn đề nổi cộm về thực trạng và phương pháp xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, những biện pháp để nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
      - Những nhiệm vụ, giải pháp về bảo vệ môi trường, giảm ô nhiễm nguồn nước, không khí, ứng phó với biến đổi khí hậu đã đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững chưa? Những vấn đề gì đang nổi lên tại nông thôn, đô thị cần quan tâm hơn?
      - Những nhiệm vụ, giải pháp về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước…, các vấn đề về xây dựng chính quyền điện tử tiến tới chính quyền số; các giải pháp nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công.
     - Nhiệm vụ, giải pháp về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh và công tác đối ngoại.
     - Về trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong chỉ đạo, triển khai thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 – 2030.
        Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2015:
     - Đánh giá bối cảnh trước và sau Đại hội XII (2016).
     - Những nhận định, đánh giá về kết quả đạt được, hạn chế, yếu kém và nguyên nhân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 đã đầy đủ, đúng, sát với thực tiễn chưa?
     - Bối cảnh quốc tế, khu vực và cơ hội, thách thức tác động đến phát triển kinh tế - xã hội nước ta 5 năm tới.
     - Mục tiêu tổng quát trong giai đoạn 2021 – 2025 có bảo đảm tính bao quát và khả thi? Có hai phương án, chọn phương án nào?
     - Số lượng, nội dung các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, xã hội, môi trường.
     - Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: (1) Tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hứơng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô; (2) Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển nền kinh tế số, (3) Phát triển các vùng và khu kinh tế; (4) Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị; (5) Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư của nền kinh tế; (6) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ; (7) Phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam và sức mạnh toàn dân tộc, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với xã hội; (8) Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; (9)  Phòng, chống tham nhũng tiết kiệm, chống lãng phí; (10) Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và năng lực kiến tạo phát triển; (11) Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ, giữ vững độc lập chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; (12) Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.
       - Về trách nhiệm của các cấp, các ngành trong tổ chức thực hiện.
       Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII:
       Về công tác xây dựng Đảng, tập trung thảo luận, cho ý kiến về: (1) Đánh giá ưu điểm, thành tự và hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm đã nêu trong dự thảo báo cáo, nhất là kết quả thực hiện 10 nhóm nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng; (2) Phương hướng, nhiệm vụ, giải phap nhiệm kỳ Đại hội Đại biểu lần thứ XIII, nhất là 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp; ba nhiệm vụ trọng tâm và ba giải pháp đội phá.
Về thi hành Điều lệ Đảng, tập trung thảo luận, cho ý kiến về nhận định, đánh giá tổng quát; những hạn chế. Vướng mắc, bất cập trong thi hành Điều lệ Đảng./.
 

BAN TUYÊN GIÁO GIÁ RAI

Số lượt xem: 247

Tin đã đưa
 
 
 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3850215-850216-850260 - Fax: 0291.3850965 
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai.