Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Kết quả nổi bật trong công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thị xã Giá Rai năm 2020.

Tin tức - Sự kiện|An ninh - Quốc phòng
Thứ tư, 20/01/2021, 14:42
Màu chữ Cỡ chữ
Kết quả nổi bật trong công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thị xã Giá Rai năm 2020.

       Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở là một trong những phương thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thiết thực, hiệu quả, góp phần tăng cường đoàn kết trong nội bộ nhân dân, giữ gìn tình làng nghĩa xóm, thuần phong, mỹ tục, đạo lý, truyền thống tốt đẹp của người Việt Nam; giữ vững an ninh trật tự, ổn định chính trị tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; góp phần giảm áp lực trong giải quyết vụ việc cho các cơ quan Nhà nước, tiết kiệm thời gian, công sức, chi phí của nhân dân cũng như của Nhà nước; phát huy vai trò làm chủ của nhân dân góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, vì dân.
        Được sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh cùng với quyết tâm chính trị cao, thị xã Giá Rai đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp đặc biệt quan tâm, chú trọng chỉ đạo hoạt động hòa giải ở cơ sở không để xảy ra điểm nóng. Mặc dù, thị xã Giá Rai là một trong những địa bàn có kinh tế - xã hội phát triển đứng thứ 2 trong tỉnh, chỉ sau thành phố Bạc Liêu nên tình hình an ninh trật tự, yêu cầu, tranh chấp, khiếu kiện diễn biến khá phức tạp. Với phương châm “giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn, tranh chấp ngay từ cơ sở” nên trong năm 2020 hoạt động giải quyết yêu cầu, khiếu kiện được đảm bảo, đặc biệt công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thị xã Giá Rai đạt được kết quả như sau: 
        Việc triển khai thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở và Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022” được thị xã Giá Rai tổ chức thực hiện nghiêm túc bằng Chương trình, Kế hoạch; thường xuyên quan tâm, chỉ đạo củng cố, kiện toàn các Tổ hòa giải ở cơ sở kịp thời. Trong năm 2020, trên địa bàn thị xã Giá Rai có 71 Tổ hòa giải ở cơ sở với đội ngũ 546 hòa giải viên, cơ bản đội ngũ hòa giải viên được bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai còn thành lập Tổ hòa giải thị xã, giao Trưởng phòng Tư pháp làm Tổ trưởng để nắm tình hình, chỉ đạo hòa giải kịp thời, hiệu quả các mâu thuẫn, xích mích, tranh chấp góp phần giữ gìn tình làng nghĩa xóm, duy trì, củng cố tình đoàn kết trong nội bộ nhân dân. Tỷ lệ hòa giải thành trong năm 2020 là 85%, tăng 1% so với năm 2019, đã góp phần làm giảm bớt đáng kể phát sinh đơn thư yêu cầu, khiếu kiện vượt cấp, giúp người dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Cụ thể, năm 2019 tổng số đơn thư yêu cầu, khiếu nại Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai tiếp nhận là 173 đơn, nhưng năm 2020 tổng số đơn thư tiếp nhận giảm còn 109 đơn.
      Có được kết quả như trên, trước hết là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân tỉnh, sự chủ động, quyết tâm của Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động hòa giải ở cơ sở và sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cụ thể là: 
      Thị ủy, Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai ban hành kế hoạch, nhiều văn bản chỉ đạo các cấp ủy thực hiện nghiêm túc Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân” và Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 19/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh”. Ban Chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo từ thị xã đến các xã, phường được thành lập để chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện ngay từ cơ sở. Đặc biệt, thị xã Giá Rai quan tâm coi trọng việc tổ chức đối thoại để vừa nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, vừa lồng ghép tuyên truyền, giải thích chính sách, pháp luật, thuyết phục người dân chấp hành. Do đó, thời gian qua, trên địa bàn Thị xã Giá Rai người khiếu nại, tố cáo đã tự nguyện rút đơn, chấm dứt việc khiếu nại, tố cáo được 25 trường hợp. Ngoài thực hiện tốt việc tiếp công dân định kỳ theo quy định pháp luật, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Giá Rai còn cùng với trưởng các Phòng, Ban, Ngành thị xã thường xuyên đi đến nơi xảy ra vụ việc tại các khóm, ấp khảo sát, gặp gỡ, đối thoại với người dân, tìm hiểu về hoàn cảnh người khiếu nại, tố cáo, nguyên nhân nhân xảy ra vụ việc, nắm bắt tường tận nội dung, từ đó mà có hướng giải quyết hài hòa về mặt lợi ích, thấu tình, đạt lý.
      Vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên Mặt trận từ cấp huyện đến cấp xã được phát huy, có nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến vận động nhân dân thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở; duy trì kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về hòa giải ở cơ sở. Đa số Tổ viên các Tổ hòa giải ở cơ sở có ý thức, trách nhiệm, tâm huyết và đam mê trong hoạt động hòa giải ở cơ sở. Có nhiều mô hình hay, tiêu biểu trong công tác hòa giải ở cơ sở như mô hình “phát huy tinh thần đoàn kết trong nội bộ nhân dân”, mô hình “hòa giải tranh thủ sự tín nhiệm”, mô hình “hòa giải có điều kiện”...

Ông Lâm Văn Út, Tổ trưởng Tổ hòa giải khóm 3, Phường 1, thị xã Giá Rai
đang trao đổi một số mô hình, cách làm hay về “Hòa giải không đơn thư”

        Tuy nhiên công tác hòa giải ở cơ sở thời gian qua trên địa bàn thị xã Giá Rai vẫn còn hạn chế.
        Để làm tốt hơn công tác hòa giải trong thời gian tới cần tập trung vào một số giải pháp sau:
     Một là: Cấp ủy đảng cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chính quyền trong việc tổ chức thực hiện Quy định, Nghị quyết của Đảng và các chính sách, pháp luật về hòa giải ở cơ sở. Nhà nước cần quan tâm đầu tư nguồn lực, kinh phí để tăng cường công tác chi trả thù lao, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng cho đội ngũ hòa giải viên; cấp phát sách pháp luật cần thiết cho Tổ hòa giải ở cơ sở; mua sắm thiết bị phục vụ cho hoạt động hòa giải ở cơ sở, lưu trữ, bảo quản hồ sơ, tài liệu và Sổ Theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở. 
     Hai là: Thường xuyên tổ chức quán triệt, triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở, Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022” và các văn bản có liên quan cho cán bộ, công chức, viên chức, Hòa giải viên ở cơ sở để họ nắm bắt đầy đủ nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tác hòa giải ở cơ sở đối với đời sống xã hội. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. 
      Ba là: Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên nêu cao vai trò, trách nhiệm, phải thường xuyên đi cơ sở, không ngại tiếp xúc, đối thoại với người dân để nắm bắt tình hình, hiểu tường tận bản chất vụ việc. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn, tranh chấp mới phát sinh ngay từ cơ sở. Chính quyền và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp tổ chức thực hiện tốt vai trò theo Nghị quyết liên tịch số 01/2014/NQLT/CP-UBTƯMTTQVN ngày 18/11/2014 quy định.
    Bốn là: Thường xuyên chỉ đạo kiện toàn Tổ hòa giải ở cơ sở, vận động người có chuyên môn, nghiệp vụ, cán bộ hưu trí, nhất là cán bộ hưu trước đây công tác trong ngành Tư pháp, Công an, Tòa án, Viện kiểm sát, Thanh tra, Thi hành án, Luật sư, người có uy tín tại khóm, ấp tham gia Tổ hòa giải ở cơ sở. 
     Năm là: Ủy ban nhân dân thị xã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, các xã, phường tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng, hướng dẫn, theo dõi việc mở sổ, cách ghi chép Sổ Theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở, xây dựng mẫu biên bản hòa giải cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở để thực hiện đúng theo các văn bản pháp luật về hòa giải ở cơ sở.
     Sáu là: Thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết, khen thưởng kịp thời các Tổ hòa giải, hòa giải viên có thành tích xuất sắc, rút kinh nghiệm trong công tác hòa giải ở cơ sở. Tổng kết các mô hình hòa giải hay, tiêu biểu và có giải pháp nhân rộng trên phạm vi toàn thị xã./.
 

Ông Trịnh Văn Bền, Trưởng phòng Tư pháp thị xã

Số lượt xem: 91

 
 
 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3850215-850216-850260 - Fax: 0291.3850965 
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai.