Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2021 liên quan đến lĩnh vực Nội vụ

Tin tức - Sự kiện|Kinh tế - Chính trị
Thứ năm, 06/01/2022, 17:03
Màu chữ Cỡ chữ
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 12/2021 liên quan đến lĩnh vực Nội vụ

      Chính phủ vừa ban hành 02 Nghị định liên quan đến lĩnh vực Nội vụ có hiệu lực thi hành từ tháng 12/2021 gồm: Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18/10/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 115/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25/01/2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân. Nghị định số 89/2021/NĐ-CP và Nghị định số 115/2021/NĐ-CP có một số điểm mới như sau:
      - Nghị định số 89/2021/NĐ-CP: Thay đổi hình thức, nội dung, chứng chỉ chương trình bồi dưỡng


      + Về hình thức bồi dưỡng: có 04 hình thức bồi dưỡng theo quy định hiện nay: (1) Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn ngạch công chức, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức, (2) Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý, (3) Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã, (4) Bồi dưỡng theo yêu cầu vị trí việc làm.
      + Về nội dung bồi dưỡng: có 04 nội dung bồi dưỡng theo quy định hiện nay: (1) Lý luận chính trị, (2) Kiến thức quốc phòng và an ninh, (3) Kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước (4) Kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm.
      + Về chứng chỉ chương trình bồi dưỡng: Viên chức có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật được sử dụng thay thế chứng chỉ chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành tương ứng.
Bên cạnh đó, Nghị định số 89/2021/NĐ-CP còn quy định việc cán bộ, công chức, viên chức có chứng chỉ hoàn thành các chương trình bồi dưỡng quy định tại khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 6, khoản 7 Điều 17 Nghị định số 101/2017/NĐ-CP (Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch công chức; Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức; Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước trước khi bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý; Chương trình, tài liệu bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng lãnh đạo, quản lý cấp xã; Chương trình, tài liệu bồi dưỡng theo yêu cầu của vị trí việc làm, kiến thức, kỹ năng chuyên ngành) hoặc đã được bổ nhiệm vào chức vụ, ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức trước ngày 30/6/2022 thì không phải tham gia các chương trình bồi dưỡng tương ứng theo quy định của Nghị định này.
      - Nghị định số 115/2021/NĐ-CP: Rút ngắn thời gian phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch UBND
      Ngày 16/12/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 115/2021/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định số lượng Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân và quy trình, thủ tục bầu, từ chức, miễn nhiệm, bãi nhiệm, điều động, cách chức thành viên Ủy ban nhân dân. Theo đó, trong thời hạn 05 ngày làm việc (thay vì 07 ngày làm việc theo quy định cũ) kể từ ngày nhận được văn bản của cơ quan thẩm định (kèm theo hồ sơ đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân), Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện xem xét, phê chuẩn kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp dưới trực tiếp.
      Ngoài ra, trường hợp Ủy viên Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện đang là người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp thì không phải thực hiện lại quy trình bổ nhiệm người đó vào chức danh người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cùng cấp. Trường hợp đến thời hạn bổ nhiệm mà không được bổ nhiệm lại thì thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân vào kỳ họp Hội đồng nhân dân gần nhất.

Th. Văn Đệ

Số lượt xem: 48

Tin đã đưa
 
 
 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3850215-850216-850260 - Fax: 0291.3850965 
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai.