Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Ban Tuyên giáo Thị ủy hướng dẫn tuyên truyền và triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, Chỉ thị số 42-CT/TW và Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư

Kinh tế - Chính trị
Thứ hai, 14/09/2020, 23:29
Màu chữ Cỡ chữ
Ban Tuyên giáo Thị ủy hướng dẫn tuyên truyền và triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, Chỉ thị số 42-CT/TW và Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thị ủy, Ban Tuyên giáo Thị ủy hướng dẫn tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TWngày 06/4/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc “mua và đọc báo, tạp chí của ĐảngChỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai” và Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 16/4/2020 của Ban Bí thư về “Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị”; đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy, các phòng, ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội thị xã, theo đó nội dung tuyên truyền cần tập trung một số vấn đề trọng tâm như sau:

- Tuyên truyền vai trò, tầm quan trọng của công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; quan điểm chủ động phòng ngừa là chính, kết hợp với các biện pháp thích ứng phù hợp, đổi mới tư duy phát triển, bảo đảm phát triển bền vững; vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Tầm quan trọng của việc lồng ghép công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của các ngành, địa phương; việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, kiểm soát an toàn thiên tai trong tất cả các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội...

- Tuyên truyền vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của sách lý luận, chính trị trong việc tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp đổi mới đất nước; con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch; vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu đối với việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xuất bản, phát hành và nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị...

- Xác định nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, đảng viên, là một trong những hoạt động chính trong sinh hoạt định kỳ của tổ chức cơ sở đảng. Khuyến khích phát triển phong trào đọc, nghiên cứu, học tập sách lý luận, chính trị cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm nâng cao trình độ lý luận, đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và các biểu hiện “tự diễn biến”“tự chuyển hóa” trong nội bộ; quán triệt, tuyên truyền vai trò, ý nghĩa của báo, tạp chí của Đảng, coi đây là tài liệu sinh hoạt đảng và công tác tuyên truyền quan trọng giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao trình độ lý luận chính trị, vận dụng kiến thức vào sản xuất, đời sống; động viên và cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu phải gương mẫu đọc, nghiên cứu báo, tạp chí của Đảng; việc đổi mới, nâng cao chất lượng báo, tạp chí của Đảng, đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, thông tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xuất bản – phát hành ấn phẩm, tăng cường tuyên truyền, quảng bá với đông đảo bạn đọc; xác định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên trong việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng ở các cấp, các ngành...

Giới thiệu, biểu dương, nhân rộng những tập thể, tổ chức, cá nhân tiêu biểu; về sáng kiến, mô hình hay, giải pháp hữu hiệu của các địa phương, đơn vị.

Về hình thức tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Thị ủy đề nghị các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy tổ chức quán triệt, tuyên truyền cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đơn vị, đảm bảo mỗi cán bộ, đảng viên được học tập, quán triệt sâu sắc nội dung; đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, Chỉ thị số 42-CT/TW và Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư; các cơ quan khối tuyên truyền đẩy mạnh thông tin trên Ðài truyền thanh thị xã, trạm truyền thanh xã, phường, trên cổng thông tin điện tử thị xã; tuyên truyền trực quan bằng băng rôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích...tại nơi công cộng, khu dân cư tập trung.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã thông qua sinh hoạt chi bộ, tổ hội ở địa bàn dân cư tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân Thông báo Kết luận số 173-TB/TW, Chỉ thị số 42-CT/TW và Chỉ thị số 44-CT/TW của Ban Bí thư./.

Ngọc Trân - BTG

Số lượt xem: 216

Tin đã đưa
 
 
 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3850215-850216-850260 - Fax: 0291.3850965 
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai.