Lịch làm việc của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã (từ ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021) Lịch làm việc của đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy (từ ngày 15/11/2021 đến ngày 19/11/2021) Lịch làm việc của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã (từ ngày 01/11/2021 đến ngày 07/11/2021) UBND thị xã Giá Rai tổ chức họp Thành viên Ủy ban nhân dân mở rộng lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của thị xã Giá Rai Lịch làm việc của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã (từ ngày 25/10/2021 đến ngày 31/10/2021) UBND thị xã Giá Rai làm việc với Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh về “công tác quản lý Nhà nước, việc thực hiện chính sách, pháp luật trong bồi thường và giải phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã Giá Rai, giai đoạn 2018 - 2020” HỘI LHPN THỊ XÃ GIÁ RAI TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026 Ban Tuyên giáo Thị ủy Giá Rai tổ chức Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 Lịch làm việc của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã (từ ngày 18/10/2021 đến ngày 22/10/2021) Lịch làm việc của đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thị xã (từ ngày 11/10/2021 đến ngày 15/10/2021)
Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Ban Tuyên giáo Thị ủy Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021

Văn hóa - Xã hội
Thứ hai, 01/02/2021, 15:56
Màu chữ Cỡ chữ
Ban Tuyên giáo Thị ủy Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021

       Nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường của toàn dân; góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế; Tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Ban Tuyên giáo Thị ủy Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021, gồm các nội dung chủ yếu như: Kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm; Kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam; Kỷ niệm các ngày lễ quốc tế; Kỷ niệm các sự kiện lịch sử quan trọng và ngày kỷ niệm khác
         Về nội dung tuyên truyền:
    - Truyền thống lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; những kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở các cấp, Truyền thống lịch sử Vua Hùng, giáo dục các thế hệ người Việt Nam; Tuyên truyền giá trị, ý nghĩa lịch sử và tầm vóc thời đại của các cuộc kháng chiến, giải chiến, giải phóng dân tộc thống nhất đất nước nước; đường lối cách mạng Việt Nam; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đường lối chiến tranh nhân dân, toàn dân, toàn diện; nêu bật sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của quân và dân ta; 
     - Thân thế, cuộc đời hoạt động cách mạng của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của cách mạng, những đóng góp to lớn, vĩ đại, phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của các đồng chí những người chiến sĩ cách mạng kiên cường; việc học tập và noi theo tấm gương sáng ngời của một người cộng sản kiên cường, suốt đời trung thành, tận tụy với nước, với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; luôn có tinh thần tiến công, lạc quan cách mạng, chủ động, quyết đoán và sáng tạo.
    - Cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin - Lãnh tụ cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Khẳng định giá trị bền vững và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay; đồng thời tuyên truyền sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; Cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Ph.Ăng-ghen đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân. 
        Các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm:
    - Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước; lựa chọn, đào tạo, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, giới thiệu cho tổ chức Đảng xem xét kết nạp vào dịp 3/2.
     - Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. 
    - Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên Đài Truyền thanh, hệ thống loa phát thanh các xã, phường ở khu dân cư, trang thông tin điện tử thị xã, cơ quan, đơn vị, mạng xã hội, các phương tiện cổ động trực quan, hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên,…
    - Xây dựng cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm hành chính, cơ quan, công sở...
    - Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, nhất là trên các phương tiện thông tin đại chúng
      Tổ chức các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức theo hướng dẫn cụ thể của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
     - Tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành.
       Trên cơ sở đó, Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa thể thao hướng dẫn tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hoá, văn nghệ, thể thao,… phục vụ Nhân dân; chú trọng quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng căn cứ kháng chiến. Quản lý chặt chẽ các hoạt động thông tin, truyền thông, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên; các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, hành hương về nguồn, giao lưu, gặp mặt, nói chuyện truyền thống. Nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn, hội định kỳ, các phong trào thi đua của tổ chức đoàn, hội, phong trào “Toàn dân Đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; Đài Truyền thanh, Cổng thông tin điện tử thị xã kịp thời đăng tin, bài tuyên truyền các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021 theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thị ủy; Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, phường tham mưu cấp ủy xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức các hình thức tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021 bằng các hình thức phù hợp, gắn với tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị./.
 

Ngọc Trân - BTG

Số lượt xem: 241

 
 
 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3850215-850216-850260 - Fax: 0291.3850965 
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai.