Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Ban Tuyên giáo Thị ủy Giá Rai Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X

Kinh tế - Chính trị
Thứ ba, 25/08/2020, 05:40
Màu chữ Cỡ chữ
Ban Tuyên giáo Thị ủy Giá Rai Hướng dẫn tuyên truyền Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
Nhằm để biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân, các gương điển hình tiên tiến, gương tiêu biểu trong thị xã, đồng thời động viên, cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo động lực thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XIII đề ra, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Ban Tuyên giáo Thị ủy Giá Rai, xây dựng Hướng dẫn tuyên truyền đến các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Thị ủy, các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thị xã và các đoàn thể chính trị xã hội Thị xã Giá Rai để tuyên truyền sâu rộng, trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước và tổ chức thành công đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lý tưởng và tình cảm cách mạng cho các tầng lớp Nhân dân.
Tuyên truyền trước Đại hội: Tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới; các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; tuyên truyền vị trí, vai trò của thi đua yêu nước trong sự nghiệp cách mạng, công tác chuẩn bị Đại hội, chủ đề về mục đích, ý nghĩa của Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Công tác tuyên truyền gắn với các phong trào thi đua “ Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, biểu dương các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 06 của Ban Thường vụ tỉnh ủy , các gương điển hình tiên tiến trong lao động, học tập, tham gia xây dựng, phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong những năm qua.
Tuyên truyền trong Đại hội: Tuyên truyền diễn biến và nội dung chính của Đại hội; giới thiệu các tập thể và cá nhân tiêu biểu của Đại hội; chú trọng tuyên truyền những kinh nghiệm hay, bài học quý báu của các anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến; tuyên truyền kết quả nổi bật các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015- 2020, phát động thi đua và công tác khen thưởng trong thời gian tới.
 Tuyên truyền sau Đại hội: Tuyên truyền kết quả Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, gắn với thực hiện kết quả Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị, Chỉ thị 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020- 2025; tuyên truyền thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào “ cả nước chung tay vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”;biểu dương nhân rộng nhân tố mới, điển hình tiên tiến; các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội.
Thông qua tuyên truyền, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân và toàn quân phát huy tinh thần thi đua yêu nước trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội của thị xã, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bạc Liêu lần thứ XVI tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Về một số khẩu hiệu tuyên truyền như:
1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
2. Thi đua là yêu nước, yêu nước là phải thi đua!
3. Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc!.
4. Thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng!
5. Người người thi đua, ngành ngành thi đua vì sự nghiệp phát triển bền vững của đất nước và hạnh phúc của Nhân dân!
6. Thường xuyên học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!
7. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!
Căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Thị ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã tổ chức các hoạt động tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả nhằm phát huy tinh thần yêu nước của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, ra sức thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, góp phần xây dựng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc Quốc phòng – An ninh ở địa phương./.

Ngọc Trân - BTG

Số lượt xem: 287

Tin đã đưa
 
 
 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3850215-850216-850260 - Fax: 0291.3850965 
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai.