Liên kết web
Thăm dò
Thống kê truy cập

null Ủy ban nhân dân thị xã chuẩn bị công tác để tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Chính trị
Thứ ba, 26/01/2021, 14:35
Màu chữ Cỡ chữ
Ủy ban nhân dân thị xã chuẩn bị công tác để tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

       Ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân dân thị xã ban hành Công văn số 1120/UBND về việc chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
       Theo đó, để kịp thời triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban nhân dân thị xã đề nghị các cơ quan chuyên môn thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thị xã Giá Rai phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp thành lập Ủy ban bầu cử để thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về bầu cử; cụ thể như sau:
     - Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã: Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã do Ủy ban nhân dân thị xã quyết định thành lập sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; Ủy ban bầu cử thị xã có từ 11 đến 15 thành viên, gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, 01 Thư ký và các Ủy viên là đại diện của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và một số cơ quan, tổ chức hữu quan.
    - Thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường: Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường do Ủy ban nhân dân xã, phường quyết định thành lập sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp; Ủy ban bầu cử cấp xã có từ 09 đến 11 thành viên, gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, 01 Thư ký và các Ủy viên là đại diện của Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và một số cơ quan, tổ chức hữu quan.
    - Nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban bầu cử thực hiện theo Điều 23 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015.
    - Thường trực Hội đồng nhân dân dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thị xã và xã, phường (chậm nhất là ngày 07/02/2021 theo Điều 9 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân) theo hướng dẫn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc xác định dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
    - Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã và xã, phường điều chỉnh lần thứ nhất cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp (chậm nhất là ngày 22/02/2021 theo Điều 51 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân)
    - Ủy ban bầu cử ấn định và công bố số lượng đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu cử ở thị xã và mỗi đơn vị hành chính xã, phường (chậm nhất là ngày 04/3/2021 theo Điều 10 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân).
    - Ủy ban nhân dân thị xã và Ủy ban nhân dân các xã, phường thành lập Ban bầu cử đai biểu Hội đồng nhân dân thị xã, xã, phường (chậm nhất là ngày 14/3/2021 theo Điều 24 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân).
     - Dự kiến số Tổ bầu cử ở mỗi xã, phường chậm nhất đến ngày 03/3/2021 (cơ bản mỗi khóm, ấp thành lập 01 tổ bẩu cử; trừ trường hợp khóm, ấp có 02 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã, phường hoặc mỗi khóm, ấp có số cử tri trên 4.000 khẩu theo khoản 2 Điều 11 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân).
     - Thành lập Tổ bầu cử chậm nhất đến ngày 03/4/2021 (theo Điều 25 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân).
   Trên đây là một số nhiệm vụ cần thực hiện cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

   Khương_VP HĐND-UBND thị xã

Số lượt xem: 124

 
 
 
© CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ GIÁ RAI TỈNH BẠC LIÊU
Địa chỉ: Khóm 1, phường 1, Thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu
Điện thoại: 0291.3850215-850216-850260 - Fax: 0291.3850965 
Chịu trách nhiệm chính: Nguyễn Cẩm Tú, Phó Chủ tịch UBND Thị xã Giá Rai.