SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
5
9
7
8
1
Tin tức - Sự kiện Thứ Sáu, 22/05/2020, 22:00

Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, Thị ủy Giá Rai

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và liên tục đối với mỗi tổ chức và cá nhân, đó là vấn đề cốt lõi trong xây dựng và chỉnh đốn đảng hiện nay, nhằm làm cho Đảng thật sự trong sạch vững mạnh.

               Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 06-CT/TU, ngày 06/7/2016 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Ban Tuyên giáo Thị ủy Giá Rai  làm tham mưu cho Ban Thường vụ Thị ủy xây dựng Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020, nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức của tòan Đảng, toàn dân và tòan quân trên địa bàn Thị xã về những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

Năm 2020 Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 108-HD/BTGTW học tập chuyên đề “Tăng cừơng khối đại đòan kết tòan dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

Để quán triệt các nội dung học tập và làm theo chủ đề năm 2020, yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy tổ chức học tập quán triệt các nội dung chuyên đề trong tháng 02/2020, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâugắn với Nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng và chỉnh đốn Đảng.

Nhằm việc thực hiện tốt kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Ban Thường vụ Thị ủy Ban Tuyên giáo Thị ủy Hướng dẫn đối với mỗi cơ quan, đơn vị mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải nghiêm túc lựa chọn đăng ký công việc học tập làm theo, chọn phần việc phù hợp với bản thân, xây dựng kế hoạch rèn luyện và phấn đấu làm theo nhất là đề ra những giải pháp khắc phục hạn chế khuyết điểm của bản thân trong quá trình công tác. Mỗi tổ chức và cá nhân, làm tốt công tác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đặt ra./.

                                                                        Ngọc Trân – Ban Tuyên giáo


Số lượt người xem: 126 Bản inQuay lại

TIN MỚI HƠN

TIN ĐÃ ĐƯA

Xem tiếp
Xem theo ngày Xem theo ngày