SỐ LƯỢT TRUY CẬP

1
9
0
3
7
8
3
Văn hóa - Xã hội Thứ Hai, 03/11/2014, 15:50

Xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay

 Kiểm tra, giám sát là việc các cấp ủy, tổ chức Đảng theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động của tổ chức Đảng và đảng viên trong việc chấp hành cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng và đạo đức lối sống theo quy định của Ban chấp hành Trung ương; hay hiểu cách khác kiểm tra, giám sát những chức năng lãnh đạo của Đảng, Đảng lãnh đạo phải có kiểm tra giám sát, nếu lãnh đạo mà không có kiểm tra giám sát thì coi như không có lãnh đạo; đây chính là nhiệm vụ trọng tâm vì thế nên công tác kiểm tra, giám sát có vị trí cực kỳ quan trọng, trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng.

Để thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát của Đảng đòi hỏi đội ngũ làm công tác kiểm tra giám sát phải có đủ tâm, đủ tầm để thực hiện sứ mệnh cực kỳ quan trọng của mình; Chủ tịch Hồ Chí Minh khi nói về công tác cán bộ Người đã chỉ ra rằng: “…cán bộ là cái gốc của mọi công việc, muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém”; Nghị quyết TW3 khóa VIII của Đảng về chiến lược cán bộ trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước cũng xác định: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ, là khâu then chốt trong công tác xây dựng Đảng”.

 Cán bộ làm công tác kiểm tra là một bộ phận trong đội ngũ cán bộ của Đảng, là cán bộ làm công tác xây dựng Đảng, chuyên trách về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Đây là lực lượng nòng cốt, là nhân tố quyết định việc thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban kiểm tra các cấp. 

Được sự quan tâm, chăm lo xây dựng của các cấp ủy Đảng, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở của huyện trong thời gian qua đã có bước phát triển cả về số lượng và chất lượng, thực hiện ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Bộ máy tổ chức và năng lực cán bộ đã cơ bản đáp ứng được các yêu cầu về nhiệm vụ công tác.

  Huyện có 73 cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở, trong đó:

- Chuyên trách 12 đồng chí;

- Kiêm nhiệm 61 đồng chí;

- Trình độ chuyên môn :  Đại học 31 đồng chí;

Trung cấp 19 đồng chí;

- Trình độ chính trị :        Cao cấp là 09 đồng chí;

            Trung cấp 41 đồng chí.

 

Tuy nhiên, so với yêu cầu đặt ra trong giai đoạn mới thì đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở vẫn còn những hạn chế nhất định:

 Trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ kiểm tra ở cấp cơ sở vẫn còn hạn chế về kỷ năng nghiệp vụ, lý luận chính trị và cả kinh nghiệm thực tiễn;

Việc bố trí cán bộ kiểm tra có đơn vị chưa phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chủ yếu còn hoạt động kiêm nhiệm quá nhiều;

Có nơi, có lúc khi thực hiện nhiệm vụ được giao, lực lượng cán bộ làm công tác kiểm tra còn biểu hiện nể nang, né tránh; thậm chí có cả một số cán bộ có biểu hiện yếu kém về phương pháp công tác, chưa quyết đoán trong công việc;

 Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ còn thiếu đồng bộ… 

Chính vì thế việc xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra luôn là công việc quan trọng cả trước mắt và lâu dài của ngành Kiểm tra và của cấp ủy Đảng, nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát thi hành kỷ luật Đảng trong giai đoạn mới; Vấn đề quan trọng là cần phải đổi mới toàn diện công tác cán bộ để xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra ở cơ sở đủ về số lượng, bảo đảm về chất lượng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, trong đó cần chú trọng vào việc xây dựng tiêu chuẩn cán bộ kiểm tra theo Quyết định 388/QĐ-UBKTTW của Ủy Ban kiểm tra Trung ương cụ thể theo hai tiêu chí sau đây:

Thứ nhất: Về phẩm chất đạo đức cách mạng

 Phải tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng, chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Phải có nhiệt tình cách mạng, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức, kỷ luật cao; Phải trung thực, khách quan, công tâm, trong sạch;Phải có tinh thần đoàn kết và tình cảm cách mạng sâu sắc.

Thứ hai: Về trình độ, năng lực.

Phải có trình độ chuyên môn về công tác kiểm tra và trình độ chính trị; Tầm hiểu biết và vốn sống thực tiễn; Có hiểu biết về tâm lí con người;có phương pháp làm việc khoa học;có kỷ năng nghiệp vụ và năng lực giao tiếp; có tinh thần học tập để cầu tiến và phải thường xuyên đúc kết rút kinh nghiệm để không ngừng nâng cao năng lực công tác.  

Đó là hai tiêu chuẩn hết sức quan trọng trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra hiện nay, Tuy nhiên để xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra thật sự đảm bảo các yêu cầu trên, đòi hỏi cấp ủy Đảng phải có nhiều giải pháp đồng bộ và cần tập trung làm tốt một số nhiệm vụ đó là:

Một là: Làm tốt công tác quy hoạch cán bộ.

Phải làm tốt việc xây dựng quy hoạch cán bộ kiểm tra trong quy hoạch tổng thể về xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng, phù hợp với tình hình của từng đảng bộ và yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng nói riêng. Trong quy hoạch phải có những chỉ tiêu về số lượng, chất lượng của đội ngũ cán bộ, cũng như của từng loại chức danh cán bộ; định rõ cách thức, các yếu tố và điều kiện cũng như thời gian thực hiện; phân công, giao trách nhiệm trong tập thể Ủy ban và từng thành viên Ủy ban là cơ quan giúp việc trong thực hiện quy hoạch đó.

Hai là: Gắn quy hoạch với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

Việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra phải thực hiện theo một cách toàn diện như mọi cán bộ của Đảng, đồng thời phải có kế hoạch, chương trình học tập, bồi dưỡng chuyên sâu về những vấn đề mới liên quan trực tiếp đến công tác kiểm tra, giám sát và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở. 

Ba là: Bố trí, sử dụng cán bộ một cách hợp lí

Bố trí, sử dụng cán bộ là một việc quan trọng nhằm kiện toàn tổ chức và tạo điều kiện để cán bộ hoàn thành nhiệm vụ và phấn đấu để tiến bộ; vì vậy, việc bố trí, sử dụng cán bộ phải phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ và trình độ, khả năng của cán bộ, đồng thời với ổn định tổ chức, để cán bộ phát triển toàn diện, có điều kiện đi sâu vào chức trách, nghiệp vụ, tích lũy kinh nghiệm. 

Bốn là: Chú trọng công tác quản lý và đánh giá cán bộ.

Quản lý và đánh giá cán bộ là nội dung không thể tách rời nhau, vì vậy phải phối hợp đồng bộ cả hai nội dung trên để làm tốt hơn công tác cán bộ

Quản lý đội ngũ cán bộ phải toàn diện, chặt chẽ cả về số lượng và chất lượng, nắm chắc tình hình thay đổi, biến động, cơ cấu đội ngũ, từ đó mà có kế hoạch điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Việc đánh giá cán bộ phải thường xuyên hằng năm, phải căn cứ vào tiêu chuẩn của từng chức danh, chất lượng, hiệu quả công tác và sự tín nhiệm của quần chúng để đánh giá cán bộ. Kết hợp tự đánh giá của cán bộ với đánh giá của tổ chức. Đánh giá của cán bộ phải tiến hành tập thể, công khai và dân chủ.

Năm là: Thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ

Quán triệt và thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đã ban hành đối với cán bộ, bao gồm cả chính sách đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ về vật chất và tinh thần. Đồng thời, nghiên cứu, phát hiện, đề xuất với Đảng và Nhà nước những vấn đề cần thiết về chính sách đối với cán bộ làm công tác xây dựng Đảng nói chung và cán bộ kiểm tra nói riêng.

Thực hiện tốt năm nhiệm vụ cơ bản nêu trên chúng ta tin chắc rằng trong thời gian tới đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra ở cơ sở của huyện Giá Rai không những từng bước lớn mạnh và đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, mà còn góp phần thực hiện ngày càng tốt hơn công tác xây dựng Đảng bộ Thị xã Giá Rai tương lai ngày càng vững mạnh và toàn diện.

 

TH: Ngọc Lợi


Số lượt người xem: 6285 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày