SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
2
7
4
9
9
Kinh tế - Chính trị Chủ Nhật, 12/07/2020, 23:05

Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, 55-NQ/TW, 56-NQ/TW và Kết luận số 76 của Bộ chính trị

Thực hiện Hướng dẫn số 77-HD/BTGTU, ngày 20/5/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Chiều ngày 8/7/2020, Ban Thường vụ Thị ủy Giá Rai tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, 55-NQ/TW, 56-NQ/TW và Kết luận số 76 của Bộ chính trị cho cán bộ chủ chốt thị xã.

Tới dự và là báo cáo viên của Hội nghị có ông Lê Văn Sum, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo cáo viên cấp tỉnh; về phía thị xã có ông Bùi Tấn Bảy, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, ông Đỗ Minh Thắng, Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; thành phần Hội nghị cán bộ chủ chốt gồm: các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã; trưởng, phó ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Hội quần chúng thị xã; Bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các xã, phường.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được ông Lê Văn Sum, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, báo cáo viên cấp tỉnh quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 52-NQ/TW, ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị khóa XII về “Một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư” và Nghị quyết số 55-NQ/TW ngày 11/02/2020 của Bộ chính trị “về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; ông Nguyễn Hồng Phúc, Thị ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Giám đốc Trung tâm chính trị thị xã quán triệt Nghị quyết số 56-NQ/TW, ngày 05/3/2020 của Bộ Chính trị khóa XII “Về Chiến lược phát triển ngành cơ yếu Việt Nam đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045”, Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Để việc quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị đi vào thực chất, Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Kế hoạch số 131-KH/TU, ngày 8/7/2020 tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW, 55-NQ/TW, 56-NQ/TW và Kết luận số 76 của Bộ chính trị, yêu cầu việc triển khai, quán triệt phải được tiến hành nghiêm túc, hiệu quả, thiết thực theo tinh thần đổi mới, phù hợp với từng đối tượng; xác định việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị là trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy. Từng cấp ủy đảng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực, sát với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị, đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị; định kỳ sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện./.

 Ngọc Trân - BTG


Số lượt người xem: 138 Bản inQuay lại
Xem theo ngày Xem theo ngày