SỐ LƯỢT TRUY CẬP

2
0
2
7
4
9
7

Mặt trận - Đoàn thể 
 

Ủy Ban MTTQ: điện thoại - fax: 02913. 7851036
- Chủ tịch: Ông Phạm Hoàng Anh
- Phó Chủ tịch: Ông Lê Khá Khẩn
- Phó Chủ tịch: Ông Lê Văn Thạnh
 
Thị đoàn: điện thoại - fax: 02913. 851038
- Bí thư: Bà Nguyễn Thanh Lam
Phó Bí thư: Ông Quách Thành Trung
- Phó Bí thư: Ông Huỳnh Hưng Tâm
 
Hội nông dân: điện thoại - fax: 02913. 7851034
- Chủ tịch: Ông Võ Minh Thiệm
Phó Chủ tịch:Ông Huỳnh Hoàng Dân
 

 
 
Hội Liên Hiệp Phụ nữ: điện thoại - fax: 02913.7851037
Chủ tịch:  Bà Phạm Thanh Thúy
- Phó Chủ tịch: Bà Trần Thị Thanh Mai
- Phó Chủ tịch: Bà Võ Phương Lan
 
 
Hội Cựu chiến binh: điện thoại - fax: 02913.850903
- Chủ tịch: Ông Nguyễn Văn Sũng
- Phó Chủ tịch: Ông Huỳnh Vũ Hùng
 
Liên Đoàn Lao động: điện thoại: 02913.850256
- Chủ tịch: Bà Hà Ngọc Hà
Phó Chủ tịch: Ông Nguyễn Kiên Hùng